X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد چهارشنبه 31 شهریور 1395 12:59

جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد

رشتة مددکاری اجتماعی

 

عنوان 

بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

 

 

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

 

تعداد صفحات 188 word

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول- کلیات

مقدمه.................................................................................................................. 2

بیان مسأله.......................................................................................................... 5

ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................... 8

اهداف تحقیق....................................................................................................... 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یکم- خانواده............................................................................................. 12

تعریف خانواده.................................................................................................... 14

اهمیت خانواده..................................................................................................... 16

گفتار دوم - آسیبهای خانواده.............................................................................. 19

اختلاف خانوادگی................................................................................................. 22

خشونت خانوادگی............................................................................................... 24

تجاوز جنسی علیه زنان........................................................................................ 26

تجاوز جنسی علیه کودکان.................................................................................... 29

فقر و انحرافات اجتماعی........................................................................................ 30

طلاق و انحراف.................................................................................................... 36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان.............................................................................. 42

بزهکاری یکی از افراد خانواده............................................................................... 44

گفتار سوم- روسپیگری...................................................................................... 46

تعریف فحشا و روسپیگری................................................................................... 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی.................................................... 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران.............................................................. 54

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری. 57

گفتار چهارم- مبانی نظری .................................................................................. 61

مقدمه.................................................................................................................. 61

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی................................................................................ 63

نظریه کنترل........................................................................................................ 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی............................................................................... 64

ساترلند و پیوند افتراقی........................................................................................ 68

نی و نظریه روابط خانوادگی................................................................................. 72

تئوری کنترل متعادل ........................................................................................... 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی........................................................................... 77

ثورن بری و نظریه تکاملی.................................................................................... 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا............................................................................. 84

نظریه دین و مذهب.............................................................................................. 85

تئوری امیل دورکیم.............................................................................................. 87

نظریه مارکس .......................................................................................................... 88

ب) تئوریهای روانشناسی..................................................................................... 89

تئوری سالیوان.................................................................................................... 89

تئوری واکنش به رویدادهای آزاردهنده برکوتیز..................................................... 90

روان‌شناسی فانون (Fanon) .............................................................................. 90

نظریه درماندگی آموخته شده............................................................................... 91

چارچوب نظری تحقیق ............................................................................................... 92

مدل نظری تحقیق................................................................................................. 94

مروری بر تحقیقات.............................................................................................. 95

فرضیه های پژوهش ............................................................................................ 104

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه.................................................................................................................. 106

روش تحقیق........................................................................................................ 107

روش جمع‌آوری اطلاعات...................................................................................... 108

جامعه آماری....................................................................................................... 109

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه.................................................................... 110

تعریف مفاهیم تحقیق............................................................................................ 111

سطح سنجش متغیرها.......................................................................................... 117

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری............................................................................ 119

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی............................................................................................... 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات......................................................................................... 133

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی........................................................................................... 143

5-2- نتایج تبیینی............................................................................................... 145

بحث و نتیجه گیری.................................................................................................. 162

پیشنهادات.................................................................................................................. 167

محدودیت های پژوهش.................................................................................................... 169

منابع و ماخذ ........................................................................................................................ 170

پیوست

پرسشنامه


خرید و دانلود دانلود بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

+ سجاد چهارشنبه 31 شهریور 1395 12:59

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی شرکت کامپیوتری برنامه نویسی 22 ص


خرید و دانلود دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی شرکت کامپیوتری برنامه نویسی 22 ص

+ سجاد چهارشنبه 31 شهریور 1395 12:59

در ایران معمولاً ساختمانها را بدون در نظر گرفتن اثرات میانقابهای آجری در رفتار لرزهای سازهها، طراحی میکنند. مشاهدات تجربی در زلزلههای گذشته نشان دهنده این واقعیت است که وجود میانقابها باعث افزایش سختی جانبی شده و درنتیجه سازه دارای پاسخ متفاوتی به تحریکات زمین خواهد بود. تنها توصیه آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله در این زمینه کاهش پریود سازه به میزان 22 درصد میباشد، بدیهی است که با توجه به تعداد قابهای میان پر، نوع میانقاب و نحوه آرایش آنها، این توصیه برای همه حالتهای گوناگون درست نمیباشد، بلکه باید با در نظر گرفتن عملکرد واقعی قابهای میان پر در هر حالت ضوابط خاص خود را ارائه نمود. در این پایاننامه، پس از بررسی ضابطه ارائه شده آئین نامه 2022 در مورد ساختمانهای با جداگرهای میانقابی به ارزیابی رفتار لرزهای دو نمونه سازه بتنی طراحی شده، مطابق با آئین نامههای آبا و 2022 پرداخته شده است. با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، و با مدلسازی میانقابها برای تحلیل، هر یک از این سازهها در حالتهای، سازه دارای میانقاب، و سازه بدون میانقاب، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نمیتوان تاثیر میانقابهای آجری را بر رفتار لرزهای سازههای بتنی نادیده گرفت، بلکه با توجه به نحوه آرایش میانقابها، جنس آنها و سختی قابهای میان پر، در هر حالت، با توجه به رفتار متفاوت سازه، باید نکات خاصی را در هنگام تحلیل و طراحی مورد توجه قرار داد.در ایران معمولاً ساختمانها را بدون در نظر گرفتن اثرات میانقابهای آجری در رفتار لرزهای سازهها، طراحی میکنند. مشاهدات تجربی در زلزلههای گذشته نشان دهنده این واقعیت است که وجود میانقابها باعث افزایش سختی جانبی شده و درنتیجه سازه دارای پاسخ متفاوتی به تحریکات زمین خواهد بود. تنها توصیه آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله در این زمینه کاهش پریود سازه به میزان 22 درصد میباشد، بدیهی است که با توجه به تعداد قابهای میان پر، نوع میانقاب و نحوه آرایش آنها، این توصیه برای همه حالتهای گوناگون درست نمیباشد، بلکه باید با در نظر گرفتن عملکرد واقعی قابهای میان پر در هر حالت ضوابط خاص خود را ارائه نمود. در این پایاننامه، پس از بررسی ضابطه ارائه شده آئین نامه 2022 در مورد ساختمانهای با جداگرهای میانقابی به ارزیابی رفتار لرزهای دو نمونه سازه بتنی طراحی شده، مطابق با آئین نامههای آبا و 2022 پرداخته شده است. با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، و با مدلسازی میانقابها برای تحلیل، هر یک از این سازهها در حالتهای، سازه دارای میانقاب، و سازه بدون میانقاب، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نمیتوان تاثیر میانقابهای آجری را بر رفتار لرزهای سازههای بتنی نادیده گرفت، بلکه با توجه به نحوه آرایش میانقابها، جنس آنها و سختی قابهای میان پر، در هر حالت، با توجه به رفتار متفاوت سازه، باید نکات خاصی را در هنگام تحلیل و طراحی مورد توجه قرار داد.


خرید و دانلود مدلسازی و بررسی رفتار قاب های بتن آرمه با میان قاب های آجری تحت اثر بارهای لرزه ای


   برچسب‌ها: قاب، میان قاب، بتن، آجر، لرزه
   نظرات (0)
+ سجاد چهارشنبه 31 شهریور 1395 12:59

کتاب مفید وکامل افسانه های راز و خیال امیدوارم استفاده کنین ازش .... دوستون دارم


خرید و دانلود کتابpdf

+ سجاد چهارشنبه 31 شهریور 1395 12:59

امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93

قالب: Pdf


خرید و دانلود امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93