X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 10:11

ریاضی بدون شک یکی ازمهم ترین درس هایی است که دانش آموزان درتمام مقاطع تحصیلی به دانستن ودرک آن احتیاج دارند. در
آموزش و پرورش نیز بجای مکلف ساختن دانش آموز به حفظ مطلب می توان او را در جایگاه حل مسائل قرار داد به نحوی که خود
را درصحنه ی واقعی و رویارویی با مشکل ببیند و به حل مسئله بپردازد. پژوهش حاضر درمورد روشهای حل مسئله درآموزش ریاضی
پایه ششم ابتدایی می پردازد. پژوهش حاضریک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد است. جهت انجام -
این پژوهش برای انتخاب آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مدرسه ابتدایی به صورت تصادفی
از بین مدارس ابتدایی شهرستان گرمی انتخاب شد.سپس دو کلاس ششم ابتدایی که دانش آموزان کلاس ها با توجه به نمرات پیش
آزمون تقریبا از نظر سواد ریاضی هم سطح بود به عنوان دو گروه شاهد و آزمایش با تعداد 22 نفر دانش آموز در نظر گرفته شد.
آموزش روش ها و راهبردها ی حل مساله به کلاس آزمایشی طی 2 جلسه ارایه شد و به کلاس شاهد آموزش روش ها و راهبردها ی
حل مساله ارایه نشد و برای ارزیابی تاثیر روش های حل مساله در آموزش ریاضی از آزمون های معلم ساخته استفاده شد. برای
محاسبه هماهنگی درونی ابزار از جمله پرسشنامه ها، از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده
از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی( و آزمون T تجزیه و تحلیل شد. براساس تحلیل ها و بررسی های صورت
گرفته معلوم شد روش های حل مسئله در یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان گرمی تاثیر دارد.


خرید و دانلود تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 09:09

نام کتاب : مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

Introduction to Partial Differential Equations

زبان : انگلیسی

تعداد صفحه : 402

حجم فایل : 1.5MB


خرید و دانلود مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 03:52

شیر و آب میوه به علت ارزش تغذیه ای فراوان، مصرف گسترده ای در میان افراد جامعه دارند.موز علی رغم ویژگی منحصر به فردی که دارد اما به دلیل تغییر رنگ نامطلوب پس از برداشت ،خشک کردن به عنوان یک روش مناسب فراورى جهت افزایش ماندگارى محصولات مختلف کشاورزى به کار برده مى شود ترکیب کف با خشک کرد ن یک متد پیشنهادی برای تولید محصول می باشد. کوشش بر این است تا آهنگ خشک کردن از طریق انتقال گرما و رطوبت به بیشترین مقدار ممکن برسد در این پژوهش مدل سازى سینتیک خشک شدن شیرموز به روش کف پوشی مورد بررسی قرار گرفت


خرید و دانلود بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:37

نام کتاب : دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله

A First Course in the Finite Element Method

زبان : انگلیسی

تعداد صفحه : 1163

حجم فایل : 43MB


خرید و دانلود دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:36

استراتژیهای نگهداری پست های فشارقوی از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و برای داشتن یک تعادل بین هزینه های نگهداری و قابلیت اطمینان اجرا می شوند. در این مقاله با تحلیل و آنالیز عملکرد و پتانسیل خطاهای اجزاء انتقال با تاکید بر قابلیت اطمینانTPM  سیستم، تکنیک بر اساس برنامه ریزی ریاضی ، روشی بهینه برای انجام نگهداری و تعمیرات جهت کاهش هزینه ها با حفظ قابلیت اطمینان که همان هدف اصلی این تحقیق می باشد ،ارائه خواهد داد.


خرید و دانلود مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثربخشی TPM در پست های برق و مراکز صنعتی