X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد شنبه 27 شهریور 1395 05:30

هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان شهرستان آمل می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق کتابخانه برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده گردید. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آمل به تعداد 0033 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان تعداد 083 نفر بعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. برای پژوهش حاضر از روش آماری همبستگی و رگرسیون جهت سنجش آزمون آماری استفاده گردید. یافته های حاصل از آزمون ها نشان می دهد که بین بسط خلاقیت، سیالی خلاقیت ، ابتکار خلاقیت و انعطاف پذیری خلاقیت با سبک یادگیری انطباق یابنده رابطه وجود دارد.

تعداد صفحات:7


خرید و دانلود بررسی رابطه ی بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمائی شهرستان آمل