X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:49

عنوان انگلیسی مقاله: Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institutes of public health
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله تاثیر مولفه های مختلف پشتیبانی سازمانی برای مدیریت پروژه در زمینه موفقیت اجرای پروژه در مؤسسات بهداشت عمومی
دسته:
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

توضیحات :

هدف مقاله ی کنونی، طرح اهمیت آموزش عملکرد پروژه، آموزش شغلی و انگیزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان های غیر انتفاعی و ایجاد تاثیر آن بر تحقق موفقیت آمیز پروژه می باشد. بدین منظور، ما پرسشنامه ای را طراحی نمودیم. نمونه شامل 180 نفر پاسخگو می باشد که همه در موسسات بهداشت عمومی اسلوونی در سطح درجه دو فعالیت دارند. برای آزمون اهداف تحقیق، آمار توصیفی و مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون مبین 75.2% تغییر متغیر وابسته بودند که نشان دهنده تحقق موفقیت آمیز پروژه می باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلی و انگیزش مجریان پروژه به لحاظ آماری تاثیر بسزایی بر موفقیت تحقق پروژه داشته است. ساختار سازمان پروژه و جو سازمانی بر پیاده سازی موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومی در سطح درجه دو تاثیری ندارند. ویژگی های شناخته شده محیط حمایتی و تاثیرشان بر پیاده سازی موفق یک پروژه در موسسات بهداشت عمومی، نتایج نظری و عملی را بوجود می آورند. نتایج این تحقیق برحسب یک محیط حمایتی مدیریت پروژه، برای طراحان نوآوری های فرایند کاری سودمند خواهد بود.

کلید واژه: مدیریت، مدیریت پروژه، بهداشت عمومی، تحقیق، تحلیل رگرسیون


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

خرید و دانلود تاثیر مولفه های مختلف پشتیبانی سازمانی برای مدیریت پروژه در زمینه موفقیت اجرای پروژه

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:21

مجموعه پیش رو سئوالات کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی جهانی(نویسنده: ماساکی کوتابه؛ترجمه:دکتر حسین نوروزی) می باشد که همراه با پاسخ های تشریحی است


خرید و دانلود سئوالات کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی جهانی(نویسنده: ماساکی کوتابه؛ترجمه:دکتر حسین نوروزی)

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:08

بخش کشاورزی در جهان، بزرگترین مصرف کنندهی آب میباشد. میانگین مصرف جهانی و میزان آب تخصیصیافته برای کشاورزی، 07 درصد از مصرف کل منابع آبی است. امروزه شرایط جدید منابع و مصارف آب، شیوههای نو در برنامهریزی منابع آب را طلب میکند . در این راستا مفاهیم و شاخصهای متعددی، توسعهیافته یا در حال توسعه است که از جملهی آن میتوان به آب مجازی اشاره کرد . هدف از این مطالعه، بررسی میزان تاثیرگذاری مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت برای بالابردن راندمان این حوضهها و تاثیرگذاری آن بر تجارت آب مجازی و روابط میان کشورها میباشد. در این راستا به بررسی مفاهیم جدید آب در تبادلات و تجارت جهانی و تبعات عدم مدیریت صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخته شده است. آنچه از تحقیقات و نتایج بدست آمده دریافت میشود موید این مطلب است که در آیندهای نه چندان دور یکی از معیارهای اصلی ردهبندی کشورها در توسعهی جهانی، مدیریت و سیاستگذاریهای کلان در زمینهی آب مجازی در کشاورزی است و سوءمدیریت کشورها در این زمینه عواقبی جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت.بخش کشاورزی در جهان، بزرگترین مصرف کنندهی آب میباشد. میانگین مصرف جهانی و میزان آب تخصیصیافته برای کشاورزی، 07 درصد از مصرف کل منابع آبی است. امروزه شرایط جدید منابع و مصارف آب، شیوههای نو در برنامهریزی منابع آب را طلب میکند . در این راستا مفاهیم و شاخصهای متعددی، توسعهیافته یا در حال توسعه است که از جملهی آن میتوان به آب مجازی اشاره کرد . هدف از این مطالعه، بررسی میزان تاثیرگذاری مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت برای بالابردن راندمان این حوضهها و تاثیرگذاری آن بر تجارت آب مجازی و روابط میان کشورها میباشد. در این راستا به بررسی مفاهیم جدید آب در تبادلات و تجارت جهانی و تبعات عدم مدیریت صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخته شده است. آنچه از تحقیقات و نتایج بدست آمده دریافت میشود موید این مطلب است که در آیندهای نه چندان دور یکی از معیارهای اصلی ردهبندی کشورها در توسعهی جهانی، مدیریت و سیاستگذاریهای کلان در زمینهی آب مجازی در کشاورزی است و سوءمدیریت کشورها در این زمینه عواقبی جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت.


خرید و دانلود مدیریت آب مجازی، راهی برای برون رفت کشورها از بحران کم آبی

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 11:45

دراین مقاله به بررسی میزان اهمیت فرآیند مدیریت زمان، درتکمیل موفقیت آمیز پروژه وهمپوشانی آن باسایر حوزها وفرآیندمدیریت پروژه پرداخته می شود،.مدیریت زمان پروژه دربرگیرنده ی فرایند های مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است.این فرایندها با یکدیگر و همچنین با فرایندهای سایر حوزه های دانش تعامل دارند . ممکن است هر فرایند بر مبنای نیاز های پروژه تلاش یک یا تعدادی بیشتر از افراد یا گروه هایی از آنان را دربرداشته باشد . معمولاً هر فرایند حداقل یک بار در هر مرحله ی پروژه به وقوع می پیوندد.اگر چه فرایندها به صورت عناصری مجزا با وجوه اشتراک معین نمایش داده شده اند، ممکن است در عمل به شیوه هایی که در اینجا تشریح نشده،هم پوشانی و تعامل داشته باشند. این حوزه ی دانش متضمن ایجاد موازنه ای بین اهداف رقابتی وگزینه های ]مورد نیاز [ برای تحقق یا فراتر رفتن از نیازها و انتظارات ذی نفعان می باشد . اگر چه همه فرآیندهای مدیریت پروژه تا حدی یکپارچه کننده هستند، این فرایندها با یکدیگر و همچنین با فرایندهای سایر حوزه های دانش تعامل دارند . ممکن است هر فرآیند بر مبنای نیاز های پروژه تلاش یک یا تعدادی بیشتر از افراد یا گروه هایی از آنان را دربرداشته باشد.دراین مقاله به بررسی میزان اهمیت فرآیند مدیریت زمان، درتکمیل موفقیت آمیز پروژه وهمپوشانی آن باسایر حوزها وفرآیندمدیریت پروژه پرداخته می شود،.مدیریت زمان پروژه دربرگیرنده ی فرایند های مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است.این فرایندها با یکدیگر و همچنین با فرایندهای سایر حوزه های دانش تعامل دارند . ممکن است هر فرایند بر مبنای نیاز های پروژه تلاش یک یا تعدادی بیشتر از افراد یا گروه هایی از آنان را دربرداشته باشد . معمولاً هر فرایند حداقل یک بار در هر مرحله ی پروژه به وقوع می پیوندد.اگر چه فرایندها به صورت عناصری مجزا با وجوه اشتراک معین نمایش داده شده اند، ممکن است در عمل به شیوه هایی که در اینجا تشریح نشده،هم پوشانی و تعامل داشته باشند. این حوزه ی دانش متضمن ایجاد موازنه ای بین اهداف رقابتی وگزینه های ]مورد نیاز [ برای تحقق یا فراتر رفتن از نیازها و انتظارات ذی نفعان می باشد . اگر چه همه فرآیندهای مدیریت پروژه تا حدی یکپارچه کننده هستند، این فرایندها با یکدیگر و همچنین با فرایندهای سایر حوزه های دانش تعامل دارند . ممکن است هر فرآیند بر مبنای نیاز های پروژه تلاش یک یا تعدادی بیشتر از افراد یا گروه هایی از آنان را دربرداشته باشد.


خرید و دانلود مطالعه موردی فرآیندمدیریت زمان پروژه درحوزه دانش مدیریت پروژه وچرخه حیات پروژه


   برچسب‌ها: مدیریت، زمان، پروژه، دانش، چرخه حیات
   نظرات (0)
+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 09:49

ارائه  فصل ششم نظریه تحلیل تولید و هزینه کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس

 

- مقدمه

در بحثهای کلاسیک نظریة تولید معمولاً پاسخ به دو پرسش اصلی مورد توجه بنگاههای اقتصادی در کوتاه مدت است:

الف) مقدار تولید بهینه چقدر است؟

ب) ترکیب بهینه نهاده‌ها یا روش تولید بهینه کدام است؟

در بلند مدت، بنگاه اقتصادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که اولاً در صورت گسترش ظرفیت (= تشکیلات) تولیدی آیا هزینة واحد تولید کاهش خواهد یافت؟ همچنین، در صورت افزایش هزینة واحد تولید آیا مقدار سود بهینه خواهد شد؟ پاسخ به پرسشهای بالا که برای بنگاههای اقتصادی بسیار پر اهمیت است در نظریة تولید داده می‌شود. البته در نظریة کلاسیک تولید پیش فرضهایی نیز وجود دارد، همچون؛ اولاً مدیر بنگاه اقتصادی با محدودیتهایی در استخدام و اشتغال منابع (= عوامل) تولید مواجه نیست. ثانیاً، بنگاه اقتصادی فقط به تولید یک کالای خاص اشتغال دارد و نمی‌تواند منابع خود را در تولید کالاهای دیگر بکار گیرد.

 

فرمت این فایل به صورت پاورپوینت است.

 


خرید و دانلود دانلود فصل ششم نظریه تحلیل تولید و هزینه کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس