X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 09:00

مشخصات مقاله: جهت اخذ درجه کارشناسی

دسته : رشته مدیریت

عنوان پایان نامه : پایان نامه طرح اتوماسیون اداری

قالب بندی : word

قیمت : 2800 تومان

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.
استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏ وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏ های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود ۱۷۶ نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود ۱۱۰ دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی ۳۸ دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏ برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش ‏نامه ‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

فهرست مقاله:

 مقدمه

 

تعریف پروژه

 

اهداف پروژه

 

مراحل انجام کار

 

انتخاب نرم ‏افزار

 

تشکیل کمیته راهبری

 

شناخت و برنامه ‏ریزی

 

برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری

 

آموزش

 

نصب و راه‏ اندازی

 

پشتیبانی

 

اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت)

 


خرید و دانلود پایان نامه طرح اتوماسیون اداری

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 08:16

----- پایان نامه: بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه -----

تعداد صفحات: 130 صفحه -----

قالب: WORD -----

توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه .....

 


فهرست مطالب

 

چکیده:‌ل

فصل اول:1

کلیات تحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4 اهداف تحقیق 6

1-4-1 هدف کلی 6

1-4-2 هدف های جزئی 6

1-5 فرضیات تحقیق 7

1-5-1 فرضیه اهم 7

1-5-2 فرضیات اخص 7

1-6 مدل تحقیق 8

1-7 قلمرو تحقیق 9

1-8 : تعریف نظری و عملیاتی واژه ها9

اثربخشی 11

فصل دوم:12

ادبیات و پیشینه 12

بخش اول: پنج اس 13

2-1 پنج اس چیست؟ 13

2-2 ساماندهی (سازماندهی، تفکیک و تعمیر) ( Seiri )14

2-2-1 ساماندهی در نظام پنج اس (5s)16

2-2-1-1 هدف از اجرای اصلS1 16

2-2-1-2 مثال هایی از اجرای اصلS1 16

2-2-1-3 S1 در دفتر کار یا محیط اداری 17

2-3 نظم و ترتیب (Seiton )18

2-3-1 هدف از اجرای اصلS2 21

2-3-2 S2 در محیط کار یا محیط اداری 21

2-4 پاکیزه سازی ( Seiso )23

2-4-1 هدف از اجرای اصلS3 25

2-5 استانداردسازی ( Sekitsu )25

2-5-1 هدف از اجرای اصلS4 27

2-5-2 S4 در محیط کار یا محیط اداری 27

2-6 انضباط ( Shitsuke )28

2-6-1 هدف از اجرای اصل 5s 30

2-7 نمودار سازمانی5s 31

2-8 وظایف بخشهای مختلف :31

2-9 پیاده سازی نظام آراستگی( 5S )33

2-10 تاریخچه شکل گیری 5S :34

2-11 اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران :34

2-12 5Sو هزینه اجرای آن 39

2-13 آنچه می تواند استقرار نظام 5Sرا تضمین کند عبارتند از :40

بخش دوم: اثربخشی 43

2-14تعریف اثربخشی 43

2-15 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی 43

1) مدل هدف (Goal Model)48

2) مدل سیستمی (SystemModel)49

3) مدل ذی‌نفعان استراتژیک (Strategic-Constituencies Model)50

4) مدل ارزش‌های رقابتی (Competing-Values Model)51

5) مدل عدم اثربخشی (Ineffectiveness Model)52

2-17 ادغام معیارهای اثربخشی 54

2-18 مفهوم اثربخشی در مدیریت 55

2-19 ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی:55

2-20 ارزشیابی 56

2-21 اثربخشی منابع انسانی 57

2-22 هدف و ضرورت اثربخشی 58

بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج 61

الف) تحقیقات انجام شده در داخل 61

1- رابطه مهارت 5sمدیران گروه های آموزشی با کیفیت آموزشی 61

2- بررسی مهارت های 5sمدیران درسیستم مدرسه با میزان مشارکت مدیران درتصمیم گیری امور مدرسه 62

ب)تحقیقات انجام شده در خارج 66

2-13 توانایی های مدیریتی 68

فصل سوم:70

روش شناسی تحقیق 70

3-1 مقدمه 71

3-2 روش تحقیق 72

3-3 جامعه ی آماری تحقیق 73

3-4 نمونه و روش نمونه گیری 73

3-5 ابزار جمع آوری داده ها73

3-6 روایی و پایایی 74

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها74

فصل چهارم:75

تجزیه و تحلیل داده ها75

4-1 مقدمه 76

4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان 77

1- جنسیت 77

2- سطح تحصیلات افراد 79

3- سمت افراد 81

4-3 آزمون فرضیات 83

3-4-1 فرضیه اهم 83

3-4-2 فرضیه های اخص 86

فرض اول: بین ساماندهی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.86

فرض دوم: بین توانمندی نظم و ترتیب و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.89

فرض سوم: بین توانمندی استانداردسازی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.92

فرض چهارم: بین توانمندی پاکیزه سازی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.95

فرض پنجم: بین توانمندی انضباط و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.98

فصل پنجم:101

نتیجه گیری و پیشنهادها101

5-1 مقدمه 102

5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم 103

5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول 104

5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم 105

5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم 106

5-6 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم 107

5-7 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم 108

5-6 پیشنهادها109

5-6-1 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق 109

5-7-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی 111

منابع و پیوست 112

منابع فارسی:113

منابع انگلیسی:116

پرسشنامه 117

پرسشنامه اثربخشی 119

 

برای استفاده به عنوان منبع پایان نامه یا تحقیقات

به همراه پیوست


خرید و دانلود پایان نامه: بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 07:18

عنوان مقاله: اهدف مدیریت ازنظر اسلام

قالب بندی: word

شرح مختصر: یکی از اصلی ترین، پایه های هر آینده نگری هدف است. هرشخص اگر در زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... هدفی نداشته باشد به هیچ سرمنزلی نمی رسد وبودن در این دنیا برایش پوچ و بی معنی جلوه می کند. همین طور است اگر افرادی در یک مجموعه ای به نام سازمان جمع شده اند تا کاری را به طور مشترک انجام دهند باید دارای هدفی باشد، هرمجموعه ای رهبر، یا رئیسی دارد که آنها را در انجام کارها هماهنگ می کند، بنابر این آن رهبر سازمان که به عنوان مدیر خطاب می شود باید دارای هدف های کوچک(کوتاه مدت) و بزرگ(بلند مدت) باشد. این نوشتار هم تحت عنوان هدف مدیریت در کتاب وسنت، پایه ریزی شده تا بررسی شودکه مدیران ورهبران اسلامی با چه هدفی یک سازمان را اداره می کنند. قطعا در هر دین، اجتماع، وفرهنگی روش های متفاوتی برای اداره امور وجود دارد، پس هدف مدیریت کردن یک مدیر مسلمان مثل یک غیر مسلمان نیست، حالا بیان خواهیم کرد چه وجه مشترک و متمایزی باهم دارند؟ ویژگیهای هریک چیست؟ و کدام یکی بهتر به نظر می رسد؟


خرید و دانلود اهدف مدیریت از نظر اسلام

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 06:26

در این فایل واژگان تخصصی ودیریت و مدیریت پروژه به صورت انگلیسی به فارسی و بالعکس با توضیحات فارسی هر اصطلاح ارائه شده است.


خرید و دانلود دانلود فرهنگ واژگان مدیریت و مدیریت پروژه دو زبانه

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 05:48

تعاریف بهره وری از دیدگاههای مختلف :

علم اقتصاد : بهره وری ، مهارت در توسعه انسانی و سودآوری است .

علم اجتماعی : بهره وری ، قابلیت انجام امور امروز بهتر از دیروز بطور مداوم می باشد .

علم صنعت : بهره وری ، بهبود وضع موجود و استفاده موثر از عوامل تولید می باشد .

فنی و تولید : بهره وری نسبت ستاده به هر یک از عوامل تولید است .

علوم اقتصادی و اجتماعی : بهره وری ، بهبود کیفی کار و زندگی و رفاه انسان است که در نهایت باعث بالابردن کیفیت و کمیت کالا یا خدمات می شود .

علم شیمی :بهره وری ،استفاده از کاتالیزورهای مناسب در جهت تسریع روند تولیدمی باشد.

علم فیزیک : بهره وری ، بالا بردن توان ( راندمان ) کار با توجه به کمیت و کیفیت کالا یا خدمات می باشد.

عامیانه : بهره وری، قانع نبودن به وضع موجود و تلاش و تکاپو در جهت بهینه کردن آن

و بطور کلی :

بهره وری محصول نوعی نگرش خلاق در جهت بهبود و پویایی وضع موجود از طریق بالا بردن کمیت و کیفیت ، اثربخشی ، سودآوری متناوب کار و جلب رضایت نیروی انسانی می باشد .


خرید و دانلود بهره وری