X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 06:10

این مقاله در مورد یکی از وظایف لایه پیوند داده که از لایه های شبکه به حساب می آید می پردازد. این لایه یکی از مهمترین وظایفش کنترل خطا به کمک تشخیص و تصحیح خطا می باشد که در مورد تشخیص خطا و تعداد خطاهای موجود تمرکز خواهیم کرد. الگوریتم ارائه شده باید بتواند در زمان معقول به صورت دقیق و کارا خطای موجود را تشخیص دهد. رویکردی که در این مقاله برای شناسایی خطا تاکید شده
است بدین نحو خواهد بود که فریم را به سه قسمت تقسیم کرده وداده را در آن و نوع کاری که بر روی آن انجام شده نوشته می شود وگیرنده بر اساس آن می تواند وجود درستی داده یا خطا دار بودن آن را تشخیص دهد و اگر خطایی رخ داده باشد تعداد خطا را هم مشخص می کند.روش های زیادی در این مورد به چاپ رسیده ولی در این مقاله سعی شده روش های جدیدی و با ویژگی های خاص خود ارائه شود که عملکرد این روش نسبت به روش های دیگرنیزنشان داده شده است.


خرید و دانلود الگوریتم خطایابی در شبکه

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 02:08

امروزه، به دلیل پیچیدگی و تحولات روز افزون جامعه جهانی، انرژی، نقش اساسی در اقتصاد و سیاست کشورها ایفا کرده و پیشبینی دقیق چشم انداز بخش انرژی و اتخاذ استراتژی مناسب از ارکان اصلی توسعه پایدار هر کشور است توجه به عوامل مختلف مؤثر در میزان مصرف انرژی گرمایشی ساختمان ، در ارائه راهکارهای صرفهجویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تاثیر فراوانی میگذارد. شرایط اقلیمی و آب و هوایی، معماری ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان سیستمهای گرمایش، بکارگیری تجهیزات با ظرفیت مورد نیاز که اساساً در میزان بار حرارتی ساختمان موثر هستند و همچنین کنترل سیستمهای گرمایش از عوامل موثر در میزان مصرف انرژی گرمایشی محسوب میشوند.. استفاده از گیرنده های خورشیدی بحث قابل توجهی است که اغلب بر روی سقف و یا ضلع جنوبی ساختمان که پتانسیل بیشتری برای جذب انرژی خورشید دارند، نصب می شود و بر بار گرمایشی ساختمان تأثیر قابل توجهی دارد . مورد مطالعه یک مدل ساده فیزیکی از دودکش خورشیدی شبیه به دیوار ترومب است. یک طرف دودکش خورشیدی )کانال هوا( با شیشه پوشیده شده است و سه طرف آنرا دیوارهای مکعبی شکل تشکیل میدهد بطوری که هوای گرم شده در آن می تواند بالا رود و در اثر جابجایی طبیعی جریان یابد. این مقاله؛ از دیدگاه هدف کاربردی توسعه ای است که با روش 11 درجه  / تحقیق تحلیلی صورت پذیرفته است، شرایط مورد مطالعه شهر کرمانشاه با دمای طرح خارج زمستانی 65 سیسیوس می باشد. این معادلات با روش ماتریس وارون حل شده اند. بازده حرارتی دودکش خورشیدی که با توجه به گرمای شیشه، دیوار و دمای هوا، نرخ دبی جرمی جریان هوا و گرمای لحظه ای محاسبه شده است، ارائه می شود. با مطالعه تحقیقات انجام شده، ارتباط معنا دار اطلاعات تجربی مشاهده شده و تحقیقات تجربی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

تعداد صفحات:13


خرید و دانلود بررسی تأثیر تابش و ارتفاع در بهبود عملکرد دودکش خورشیدی ساختمان سبز

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 07:21

پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی از مهمترین وظایف معماری است. وقایع و رویدادهای فرهنگی زیادی در سدۀ اخیر در بوشهر جریان داشته است و بروز این وقایع، نیازمند فضای کالبدی بود. از جملۀ این رویدادهای فرهنگی، تئاتر است. هنر تئاتر در ابتدا در فضاهای خانگی شکل گرفت و نمایشها و نیازهای صحنه با فضابندی بناها در بافت قدیم بوشهر، انطباق یافت. این مسئله سبب پیوند هنر تئاتر با معماری شد. موضوع این مقاله نحوۀ تأثیرگذاری برپایی تئاتر در فضای خانگی و در محلات مسکونی بر تعاملات اجتماعی است. برای بررسی این موضوع از روش تحقیق تفسیری تاریخی استفاده شده است. به این منظور دادهها و اطلاعات مربوط به تئاتر خانگی در دهۀ سی گردآوری و تحلیل شده است. سپس بر اساس تعریفی که از تعاملات اجتماعی داده شده است؛ نقش خانهها و میادین بافت قدیم بوشهر به منزلۀ بناها و فضاهای عمومی شهر در ارتقای تعاملات اجتماعی بررسی شده است.


خرید و دانلود تأثیر برپایی تئاتر خانگی در دهۀ سی بر ارتقای تعاملات اجتماعی در بافت قدیم بوشهر

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 03:56

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازاریابی رابطه ای در بیمه ایران استان تهران انجام شده است و به همین منظور در این تحقیق، ابتدا سعی شده تا مدلهای موجود در زمینه فرهنگ سازمانی و بازاریابی رابطه مند شناسایی گردد و سپس با توجه به آنها یک مدل نظری جهت تحقیق حاضر انتخاب شود. سپس عوامل معرفی شده در مدل بر روی جامعه آماری مورد نظر و نمونه آماری که 251 نفر از کارکنان بیمه ایران استان تهران بودند مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون های آماری صورت گرفت .نتیجه تحقیق نشان داده است که همه ابعاد فرهنگ سازمانی بر بازاریابی رابطه ای تاثیر معنی داری دارند.

تعداد صفحات: 12


خرید و دانلود بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازاریابی رابطه ای (مطالعه موردی: بیمه البرز استان فارس)

+ سجاد یکشنبه 4 مهر 1395 12:57

این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست در آزمایشگاه کارخانه نمکزدایی گچساران واحد 2 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به منظور بررسی کارایی منعقدکننده سولفات آلومینیم در حذف کل جامدات معلق، کدورت، روغن و اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) صورت پذیرفت. پس از تعیین محدوه مطالعاتی بر اساس نقشه های موجود محل نمونه برداری پساب مشخص گردید.

تعداد صفحات:6


خرید و دانلود بررسی اثر آلومینیوم سولفات در جداسازی ذرات معلق از پساب نمکزدایی گچساران