X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 11:44

در این پژوهش معادلات دینامیکی امواج گرانشی با رویکرد نظریهی میدانها در دو وضعیت گرانش بدون جرم و جرمدار مورد
مطالعه قرار گرفته است. با معرفی یک میدان اسپین 2 در نظریهی میدانها و روشهای وردشگیری از خطی شدهی کنش
اینشتین هیلبرت یک معادلهی دینامیکی برای امواج گرانشی بدون جرم محاسبه شده است. همچنین با در نظر گرفتن یک
تانسور انرژی تکانه برای گرانش، معادلهی دینامیکی امواج گرانشی در وضعیت گرانش بدون جرم به شکل یک سری توانی بر
حسب ثابت جفتشدگی ماده و گرانش بازنویسی شده است. با استفاده از مدل فیرز پاؤلی با اضافه کردن یک جملهی جرمی به
کنش خطی شدهی اینشتین هیلبرت یک معادلهی دینامیکی برای امواج گرانشی جرمدار نیز بهدستآمده است. درجات آزادی
سیستم برای معادله ی دینامیکی امواج گرانشی در وضعیت گرانش جرمدار در توافق کامل با پیشبینیهای نظریهی میدان
برای یک میدان جرمدار اسپین 2 به دست آمده است. این معادلات دینامیکی در آشکارسازی امواج گرانشی و با توجه به رفتار
برهمکنشی موج با آشکارساز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.


خرید و دانلود بررسی معادلات دینامیکی امواج گرانشی با رویکرد نظریه ی میدان ها در دو وضعیت گرانش جرم دار و بدون جرم

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 09:09

نام کتاب : مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

Introduction to Partial Differential Equations

زبان : انگلیسی

تعداد صفحه : 402

حجم فایل : 1.5MB


خرید و دانلود مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:29

در این مقاله برای پایدارسازی و کنترل بازوی مکانیکی دو درجه آزادی که توسط یک ربات مسطح با اولین اتصال بصورت فعال و دومین اتصال بصورت زیرفعال تشکیل شده است، از تئوریهای معادلات ریکاتی وابسته به حالت و تنظیم کننده های خطی مربعی استفاده گردیده است. برای این منظور ابتدا معادلات حاکم بر این سیستم استخراج گردیده است. سپس این معالات را پارامتریزه کرده و با استفاده از روشهای مذکور کنترل کننده مناسب طراحی میشود. نتایج حاصل از شبیهسازیها نشان میدهند که با استفاده از تئوری معادلات ریکاتی وابسته به حالت پاسخ سیستم هموارتر است و سیگنال کنترلی کوچکتری تولید میکند. همچنین مشاهده میشود که با استفاده از کنترل کننده پیشنهادی، سیستم کنترل شده سریعتر به حالت ماندگار میرسد. علاوه بر این ملاحظه می شود که چگونه استفاده از معادلات فضای حالت غیرخطی در روش SDRE به جای معادلات خطی سازی شده در روش LQR می تواند موجب بهبود عملکرد سیستم و افزایش ناحیه پایداری گردددر این مقاله برای پایدارسازی و کنترل بازوی مکانیکی دو درجه آزادی که توسط یک ربات مسطح با اولین اتصال بصورت فعال و دومین اتصال بصورت زیرفعال تشکیل شده است، از تئوریهای معادلات ریکاتی وابسته به حالت و تنظیم کننده های خطی مربعی استفاده گردیده است. برای این منظور ابتدا معادلات حاکم بر این سیستم استخراج گردیده است. سپس این معالات را پارامتریزه کرده و با استفاده از روشهای مذکور کنترل کننده مناسب طراحی میشود. نتایج حاصل از شبیهسازیها نشان میدهند که با استفاده از تئوری معادلات ریکاتی وابسته به حالت پاسخ سیستم هموارتر است و سیگنال کنترلی کوچکتری تولید میکند. همچنین مشاهده میشود که با استفاده از کنترل کننده پیشنهادی، سیستم کنترل شده سریعتر به حالت ماندگار میرسد. علاوه بر این ملاحظه می شود که چگونه استفاده از معادلات فضای حالت غیرخطی در روش SDRE به جای معادلات خطی سازی شده در روش LQR می تواند موجب بهبود عملکرد سیستم و افزایش ناحیه پایداری گردد


خرید و دانلود کنترل و پایداری سازی بازوی مکانیکی روبات با استفاده از تئوری معادلات ریکاتی وابسته به حالت

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 06:34

ژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ایتالیا متولد شد او که ازبزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار تاریخ می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف وناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود. زندگی لاگرانژ را می توان به سه دوره تقسیم کرد: نخستین دوره شامل سالهایی می شود که در موطنش تورینو1766 ) دوره دوم دوره ای بود که وی بین سالهای 1766 و – سپری شد( 17361787 در فرهنگستان برلین کار می کرد دوره سوم از 1787 تا 1813 که عمر وی بهپایان رسید در پاریس گذشت. دوره اول و دوم از نظر فعالیتهای علمی پر ثمرترین دوره ها بودند که با کشف حساب تغییرات در 1754 آغاز گردید و با کاربرد آن درمکانیک در 1756 ادامه یافت در این نخستین دوره وی در باره مکانیک آسمانی نیزکار کرد دوره اقامت در برلین هم از نظر مکانیک و هم از لحاظ حساب دیفرانسیل وانتگرال سازنده بود با این حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمینه حل عددی و جبری معادلات و حتی فراتر از آن در نظریه اعداد، چهره ای برجسته و ممتاز شده بود. سالهای اقامتش در پاریس را صرف نوشته های آموزشی و تهیه رساله های بزرگی نمود که استنباطهای ریاضی وی را خلاصه می کردند این رساله هادر هنگامیکه عصر ریاضیات قرن 18 در شرف پایان بود مقدمات عصر ریاضیات قرن 19 رافراهم کردند و از برخی جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وی را نامزد آموختن حقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصیل فیزیک را زیر نظر بکاریا و تحصیل و....

با تخفیف


خرید و دانلود تحقیق درباره ژوزف لویی لاگرانژ بزرگترین ریاضی دان

+ سجاد جمعه 2 مهر 1395 12:59

برای طراحی، محاسبه و ساخت موشک های فضایی نیاز به محاسبات دقیق ریاضی و شبیه سازی آنها توسط نرم افزارهای کاربردی با دقت بالا می باشد . موشک های ماهواره بر ، براساس نوع سوخت به موشک های با سوخت جامد، مایع، شیمیایی و هیبریدی تقسیم می شوند همچنین از لحاظ
ساختمان می توانند به صورت یک مرحله ای، دو مرحله ای و یا سه مرحله ای طراحی و ساخته شوند. در این مقاله با توجه به رواباط ریاضی حاکم بر دینامیک ذرات، معادلات کاربردی موشک های ماهواره بر، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند. این معادلات شامل: اندازه حرکت، نیروهای اعمال شده به موشک ها، معادلات سرعت از شروع تا جداشدن از میدان گرانشی، ضربهی ویژه و شتابگیری فضاپیما می باشد. همچنین در تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی روابط خاک ، به نقاط بحرانی طراحی و محاسبه موشک ها توجه شده است.


خرید و دانلود بررسی معادلات حرکتی موشکهای چند مرحلهای فضایی ماهواره بر