X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 10:57

 

انسان ها از ابتدای خلقت به دنبال مکان هایی بودند که در آنها آرامش داشته باشند. بعد از گذشت چندین سال توانستند با اختراع وسایل بسیاری از کارها را انجام دهند. در ابتدا همه چیز به صورت دستی انجام می شد اما امروزه در پی هوشمند سازی و اتوماتیک کردن همه کارها هستیم. 

هوشمند سازی در یک ساختمان می تواند در هر یک از بخش های زیر باشد:

1- ورودی ساختمان
2- پذیرایی
3- ناهارخوری
4- آشپزخانه
5- نشیمن
6- اتاق خواب
7- فضای مشاعات

اهداف BMS:
1- مدیریت و کنترل و نمایش سیستم
2- کاهش مصضرف سوخت و انرژی
3- بالابردن عمر مفید دستگاه ها
4- افزایش راندمان و ضریب عملکرد تجهیزات
5- اتصال به دیگر سیستم های کنترلی
6- تأمین آسایش و ایجاد فضای راحت برای ساکنین

 

همچنین کلیه فایلهای رفرنس، برنامه نوشته شده به زبان AVR و فایل ارائه در قالب های PDF و Powerpoint درون فایل موجود است.

خرید و دانلود کنترل و مدیریت انرژی ساختمان BEMS

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 04:24

القاء جهش روشی برای افزایش تنوع ژنتیکی میباشد که در اصلاح گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق تغییرات مورفلوژیکی حاصل از اثر القای موتاسیون توسط موتاژن شیمیائی اتیل متیل سولفانات) EMS ( بر افزایش تنوع مورفلوژیکی در گیاه داروئی به لیمو مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق در آزمایشگاه کشت بافت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران درتهران انجام شد. پروژه به وسیله آزمایش فاکتوریل در دو سطح زمانی 03 و 03 دقیقه و چهار غلظت EMS 52( )033 ، 52 ،23، μΜ )میکرومولار( درغالب طرح کامل تصادفی اجرا گرددید. بدین منظور پس از خارج نمودن گیاهچههای رشد یافته در محیط کشت بافتی، در معرض غلظتهای ذکر شده از ماده شیمیائی EMS قرار گرفتند. صفت مورفلوژیکی مورد نظر بررسی تعداد میانگره می باشد. نتایج تجزیه واریانس این صفت حاکی از نشان تغییرات مورفلوژیک شده که سودمندی حاصل از جهش را بدنبال دارد. با افزایش غلظت و مدت زمان تیمار با EMS ، در تعداد میانگره گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد تغییراتی مشاهده شد بطوری که در نتایج تجزیه واریانس و انجام مقایسه میانگینهای بدست آمده با آزمون دانکن به این نتیجه رسیدیم که بیشترین تعداد میانگره مربوط به غلظت 23 میکرومولار با تیمار زمانی 03 دقیقه با میانگین 5 میانگره درساقه به وجود آمد. افزایش شاخه های جانبی در اثر میانگره های بیشتر، همچنین طول ساقه وشاخه وبرگ بیشتر درنتیجه حاصل از عمل موتاسیون، می تواند کمک بسیاری در رابطه با تولید متابولیت های ثانویه برای این گیاه داروئی به ارمغان آورد.


خرید و دانلود بررسی اثر جهش زایی EMS بر روی تعداد میانگره در گیاه داروئی بهلیمو


   برچسب‌ها: جهش زایی، EMS، میانگره، دارو، بهلیمو
   نظرات (0)